Typy účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie denníka
 • Evidencia pohľadávok
  a záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

Jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie ostatných pomocných kníh
 • Vedenie evidenciu majetku
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

Daňová evidencia a paušálne výdavky

(sú jednoduchšou formou vedenia účtovníctva)

 • Vedenie evidencií o príjmoch a výdavkoch
 • Spracovanie daňových výstupov
  na základe evidencií