Ochrana pred požiarmi

Naša spoločnosť zaisťuje koordináciu, poradenstvo a dodržanie základných povinností v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (OPP) v znení neskorších predpisov. Požiarny technik je pre vašu spoločnosť k dispozícii v nasledujúcich oblastiach:

 • Zavedenie systému ochrany pred požiarmi
 • Dokumentácia ochrany pred požiarmi
  • požiarny štatút
  • požiarne poriadky pracoviska
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarny evakuačný plán
  • požiarna kniha
  • doklady o kontrolách požiarnotechnických zariadení
  • a ostatná dokumentácia OPP
  • Školenia o ochrane pred požiarmi
   • zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   • zamestnancov vykonávajúcich OPP v mimopracovnom čase
   • členov protipožiarnych hliadok
  • Výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • Vyhlasovanie cvičných poplachov
  • Kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych vodovodov