Zdravotný dozor
(Pracovná zdravotná služba)

Náš bezpečnostný technik zabezpečí zdravotný dozor a spracuje pre vás:

 • Zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce
 • Hodnotí faktory práce, pracovného prostredia a zdravotné riziká
 • Vypracúva návrh na zaradenie prác do kategórií zdravotných rizík
 • Odporúča zlepšenia v oblasti ochrany zdravia
 • Poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany zdravia
 • Pomáha spracovať programy ochrany zdravia zamestnancov
 • Príklady zdravotných rizík v pracovnom prostredí:
  • hluk a vibrácie
  • ionizujúceho, optické a elektromagnetické žiarenia
  • teplo / chlad
  • chemické faktory
  • karcinogénny a mutagénny
  • biologické faktory
  • fyzická a psychická pracovná záťaž