Školiaca činnosť

Bezpečnosť práce

bozp

Vstupné a opakované školenia bezpečnosti práce pre:

  • zamestnancov
  • vedúcich zamestnancov
  • zástupcov zamestnancov

Ochrana pred požiadmi

ochranaPredPoziarmi

Vstupné a opakované školenia ochrany pred požiarmi pre:

  • zamestnancov
  • protipožiarne hliadky
  • mimopracovný čas

Motorové vozíky

motoroveVoziky

Základné, aktualizačné a opakované školenia obsluhy:

  • vysokozdvižné, nízkozdvižné
  • pákové, volantové riadenie
  • elektrický, diesel a LPG

Lešenia

lesenia

Osoby odborne spôsobilé na montáž a demontáž lešenia:

  • rúrkové, dielcové, pojazdné
  • podperné lešenia
  • stavebné výťahy

Viazači bremien a žeriavy

ZeriavyAViazaci
  • Základné a aktualizačné školenia viazačov bremien
  • Vieme sprostredkovať aj školenie obsluhy žeriavov

Prvá pomoc

PrvaPomoc

Školenie zamestnancov na poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch v práci. Zamestnávateľ je povinný vyškoliť potrebný počet osôb na prvú pomoc.

Ostatné školenia - bezpečnosť

OstatneSkolenia
  • vodiči referenti
  • stavební robotníci
  • práce vo výškach
  • práce s otvoreným ohňom
  • výrobné prevádzky