Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša bezpečnostno-technická služba vám zaistí koordináciu, poradenstvo a dodržanie základných povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v znení neskorších predpisov. K dispozícii vám bude autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý spracuje pre vašu spoločnosť:

  • Zavedenie systému bezpečnosti práce
  • Dokumentáciu bezpečnosti práce
    • politika BOZP a plán realizácie politiky
    • posudzovanie rizík
    • smernica pre poskytovanie OOPP
    • zoznamy zakázaných prác
    • prevádzkové bezpečnostné predpisy
    • ostatná dokumentácia BOZP
  • Školenie v oblasti BOZP pre
    • vedúcich zamestnancov
    • technických a administratívnych zamestnancov
    • zamestnancov robotníckych profesií
    • zástupcov zamestnancov
  • Kontrolná činnosť
    • Pravidelné ročné kontroly pracovísk
    • Kontroly na alkohol
    • Kontroly pracovných prostriedkov a zamestnancov
  • Vyšetrovanie pracovných úrazov
Bezpecnost na prvom mieste