Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša bezpečnostno-technická služba vám zaistí koordináciu, poradenstvo a dodržanie základných povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v znení neskorších predpisov. K dispozícii vám bude autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý spracuje pre vašu spoločnosť:

 • Zavedenie systému bezpečnosti práce
 • Dokumentáciu bezpečnosti práce
  • politika BOZP a plán realizácie politiky
  • posudzovanie rizík
  • smernica pre poskytovanie OOPP
  • zoznamy zakázaných prác
  • prevádzkové bezpečnostné predpisy
  • ostatná dokumentácia BOZP
 • Školenie v oblasti BOZP pre
  • vedúcich zamestnancov
  • technických a administratívnych zamestnancov
  • zamestnancov robotníckych profesií
  • zástupcov zamestnancov
 • Kontrolná činnosť
  • Pravidelné ročné kontroly pracovísk
  • Kontroly na alkohol
  • Kontroly pracovných prostriedkov a zamestnancov
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov
Bezpecnost na prvom mieste